Sion Menighetsbarnehage

Hjem  Om oss  Barnehagetilbud      Kart     Kontakt oss

VEDTEKTER FOR SION MENIGHETSBARNEHAGE

 

A)Eierforhold

Barnehagen eies og drives av Menigheten Sion, Skagevegen 82, 5258 Blomsterdalen.

Det føres eget regnskap for barnehagen.

Eierstyret presiserer i vedtak fra 7/11-06, at eventuelle overskudd i Sion Menighetsbarnehage skal settes av til fremtidige investeringer, vedlikehold og fremtidige driftsutfordringer i barnehagen. Skulle driften av Sion Menighetsbarnehage opphøre, tilfaller driftsmidler /inventar Menigheten Sion Blomsterdalen, eller det /de prosjekt menigheten utpeker.

 

B) Formål

Sitat , barnehagelovens § 1 :

” Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Særlige bestemmelser om livssyn :

Sion Menighetsbarnehages visjon bygger på det kristne menneskesyn, som formidler hvert enkelt menneskes unike egenart, skapt i Guds bilde og skapt til å være i samfunn med sin Skaper. Barnehagen ønsker videre å spre kunnskap og kjennskap til Bibelen som Guds Ord og veileder, og at Jesus ble sendt for å frelse oss, og hjelpe oss. Vi ønsker at barna skal få vite at Jesus vil være deres bestevenn i alle livets situasjoner, både i sorg og glede. Menigheten ønsker nær kontakt med barnehagen, og ser barnehagen som en av sine mange virkegrener i sitt arbeid for å nå mennesker med det glade budskap om Jesus og Guds rike.

 

C) Opptaksmyndighet

Eier har delegert opptaksmyndighet til styrer.

 

D) Opptakskriterier og opptakskrets.

Barnehagen følger Bergen kommunes nye opptaksordning vedtatt i Bergen bystyre, gjeldende fra 1/3-06.

Etter Lov om barnehager har barnehageeier rett til å bestemme sin egen opptakskrets, og Sion menighetsbarnehages opptakskrets er som følger :

1)      Barn av Menigheten Sion`s medlemmer

2)      Barn av ansatte i barnehagen

3)      Søsken av barnehagens barn

4)      Barn fra nærmiljøet, dvs. Skage, Blomsterdalen, Sandsli, Flesland, Søreide, Hjellestad / Milde.

5)      Andre interesserte i Bergen kommune.

 

 

 

E) Opptaksperiode og opptaksfrist

Barna blir tatt opp den dato eier og foresatte blir enige om, og plassen kan beholdes så lenge familien ønsker det. Eier forbeholder seg retten til å si opp plassendersom plassen misligholdes økonomisk. Oppsigelsesfrist er 2 måneder fra skriftlig henvendelse er gitt, innen 1. i hver måned. Dvs. at bruker betaler 2 måneders foreldrebetaling i etterskudd. Kommer det oppsigelse eksempelvis 15. i en måned, må bruker betale for inneværende måned og to måneder til. Dersom bruker sier opp i juni måned, må bruker betale foreldrebetaling både i august og september måned, fordi juli måned er betalingsfri måned. Ønsker noen å skifte plasstilbud, gjelder samme oppsigelsesfrist som om noen ønsker å si opp plassen, men kun hvis plassen reduseres.

 

F) Hvem som fastsetter foreldrebetalingen.

Eier fastsetter foreldrebetalingen, og denne blir regulert etter hvilke tilbud nyttiggjør seg. Jfr. punkt I.

Søskenmoderasjon blir gitt med 30% reduksjon i prisen for det andre barnet. Har familien tre barn i barnehagen, får det tredje barnet en reduksjon på 50%.

 

G) Leke – og oppholdsareal pr. barn

Netto leke- og oppholdsareal er beregnet til 4,0 m2 pr barn over 3 år, og 5,3 m2 pr. barn under 3 år. Hvis barnet fyller 3 år før den 31/12 i inneværende barnehage - år, regnes barnet som treåring. Det godkjente leke og oppholdsareal er 144  m2.

Barnehagen holder til i Menigheten Sion `s lokaler , og benytter både underetasjen og deler av hovedetasjen til barnehagedrift. 

Barnehagen får fritt benytte seg av møtesalen i 2.etg. til gymnastikk , og til større arrangement når det er nødvendig.

Barnehagens uteareal er ca. 1100m2. Barnehagen har for øvrig beliggenhet i naturskjønne omgivelser, som vi benytter ved barnehagens turdager.

 

H) Åpningstid

Barnehagen er åpen 11 mnd. i året, og tilbyr 2 plasstyper

1) 2-3 dager /uke        kl. 0715-1630

2) 5 dager /uke           kl. 0715-1630

 

Eier /styrer sørger for at skriftlig avtale mellom yter og bruker gjøres slik at driften blir forsvarlig både økonomisk og pedagogisk.

 

I) Barnehagens Samarbeidsutvalg

Barnehagens Samarbeidsutvalg skal bestå av 2 foreldrerepresentanter, 2 ansattes representanter, og 1 representant for eier.

Representantene skal i utgangspunktet velges for et år av gangen, men dersom representantene ønsker det, kan de representere i 2 år.

 Styrer skal være saksforbereder, og har uttalerett i utvalget.

 

Internkontroll

Eier skal i samarbeid med styrer sørge for at det utføres jevnlig ettersyn og kontroller på vedlikehold av utstyr, sikkerhet på lekeplass ute og inne, brannalarmanlegg og luftventilasjonsanlegg. Rutiner for rengjøring skal også ivaretas.

Barnehagen skal gjennomføre minimum 2 brannøvelser pr. år, og personalet skal ha kunnskap om grunnleggende brannvernopplæring. Personalet skal jevnlig oppdateres i førstehjelpskunnskap.

Dette er i overensstemmelse med Internkontrollforskriften, Miljørettet helsevern for skoler og barnehager og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. www.lovdata.no

 

 

Siden er utarbeidet av Sylta Elektronikkservice